Colofon en Algemene Voorwaarden

BTW-identificatienummer:
DE250906930

Bron afbeeldingen
www.fotolia.de

Aansprakelijkheid voor de inhoud
De inhoud van onze pagina‘s is zorgvuldig samengesteld. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en geldigheid van de inhoud. We zijn als dienstverlener overeenkomstig § 7 par.1 van de Duitse Telemediawet volgens de geldende wetten en voorschriften verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina‘s. Volgens §§ 8 tot 10 van de Duitse Telemediawet zijn we echter niet verplicht om verstuurde of opgeslagen informatie van derden te controleren of onderzoek te doen naar aanwijzingen die mogelijk wijzen op onwettige activiteiten. Verplichtingen om bepaalde gegevens te verwijderen of te blokkeren overeenkom- stig de geldende wetgeving en voorschriften blijven onaangetast. Een eventuele aansprakelijkheid geldt pas vanaf het moment van kennisname van een concrete overtreding van de wet. Na kennisname van dergelijke overtredingen zullen we de betreffende inhoud meteen verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Onze webpagina‘s bevatten links naar externe webpagina‘s van derden. Wij hebben op de inhoud van deze pagina‘s geen invloed. Hierdoor zijn we ook niet aansprake- lijk voor de inhoud van externe webpagina‘s. De betreffende eigenaar of beheerder van de pagina‘s is verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina‘s waarnaartoe verwezen wordt. De pagina‘s waarnaartoe verwezen wordt worden op het tijdstip van het aanbrengen van de link gecontroleerd op eventuele inbreuken op de wet. Op het moment van het aanbrengen van de link zijn dergelijke inbreuken niet gecon- stateerd. Zonder een concrete aanwijzing in de richting van een mogelijke ovetre- ding van de wet is een permanente controle van de inhoud van gelinkte pagina‘s praktisch niet haalbaar. Na kennisname van eventuele overtredingen zullen we de betreffende links meteen verwijderen.

Auteursrecht
De door de beheerder van deze site geproduceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Reproductie, aanpassing, verspreiding of welke vorm van exploitatie dan ook buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de auteur of de maker. Het is uitsluitend voor privégebruik toege- staan om downloads of kopieën van deze pagina te maken. Voorzover de inhoud van deze pagina niet door de beheerder is opgesteld, zijn de auteursrechten van derden gerespecteerd. Inhoud van derden is als zodanig aangegeven. Mocht u desondanks onverhoopt een schending van het auteursrecht constateren, verzoe- ken we u ons hierop attent te maken. Na het vaststellen van een eventuele overtre- ding zullen we de dergelijke inhoud meteen verwijderen.

Privacy
Normaal gesproken kunt u onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Voorzover op onze pagina‘s persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) verzameld worden, geschiedt dit, voorzover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. We verstrekken deze gegevens nooit zonder uw uitdrukke- lijke toestemming aan derden.

We maken u erop attent, dat data-overdracht via internet (bijvoorbeeld tijdens een e-mailcorrespondentie) niet altijd veilig hoeft te verlopen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is onmogelijk.

De wettelijk verplichte contactgegevens in het colofon mogen door derden niet gebruikt worden voor de ongevraagde toezending van reclamemateriaal of anders- soortige informatie. De beheerders van deze pagina‘s houden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondenemen wanneer ze desondanks reclame- materiaal, bijvoorbeeld via spammails, ontvangen.